En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE) i amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, posem en el seu coneixement:

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines Web localitzables sota el domini “compte.net”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc web”), propietat de COMPTE ICARIA SL. (d’ara endavant Compte), companyia mercantil amb domicili social en Rambla Poblenou, 69 08005 Barcelona, constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, C.I.F. nº B-B61447256.

L’accés al Lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen a continuació. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents haurà d’abstenir-se d’accedir al Lloc web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.

OBJECTE DE LES CONDICIONS
Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc web. Compte es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Compte pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s’integren en el Lloc web.

CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB
A través del Web de Compte, s’ofereix als usuaris l’accés a diversa informació sobre els serveis que comercialitza, definits en els corresponents mòduls de productes.

Igualment, els usuaris podran accedir a continguts informatius sobre pentinats i estàtica així com tractaments relacionats.

Informació subministrada per tercers
El Lloc web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de Compte en els quals existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

En qualsevol cas, i sense perjudici de l’anterior, la remissió per part de tercers d’informacions i/o continguts a les seccions d’accés públic aquest Lloc web a través de correu electrònic o de qualssevol altres mitjans, implicarà l’atorgament a favor de Compte d’una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l’usuari en el Lloc web en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia.

L’usuari reconeix i accepta que Compte pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a la disposició de tercers en el Lloc web sempre que sigui:

  • requerit per a això per les autoritats i organismes competents;
    necessari per fer complir les Condicions Generals i/o Condicions Particulars;
    convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets; o
    convenient o necessari per protegir els legítims interessos de Compte , els seus usuaris i el públic en general.

Registre
Compte podrà exigir per a l’accés a determinats Continguts i/o Serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

  • facilitar les dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i
    actualitzar les dades de registre perquè aquests segueixin sent veraços, exactes i complets.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que Compte es reserva el dret a cancel·lar aquells registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

Obligacions de l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts que Compte ofereix i no emprar-los per a:

Realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, contràries a la bona fe, la moral i l’ordre públic, als usos, i/o que infringeixi la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’Ordenament Jurídic aplicable.
Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, o que atemptin contra els drets humans.
Introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Compte, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
Transmetre a tercers no autoritzats els nom d’usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d’una usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament a Compte, el qual es reserva el dret a modificar per a la protecció del servei.
Posar a la disposició dels altres usuaris, enviar per correu-i o, d’alguna manera transmetre, qualsevol contingut que, d’acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, no està autoritzat a transmetre (tals com a informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intel·lectual o informació sobre la qual té un deure confidencialitat).
Transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per a això.
Així mateix, es prohibeix expressament als usuaris a reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per a finalitats comercials, qualsevol secció del servei, ús o accés al mateix.

Limitació de la responsabilitat
Determinada informació inclosa en la Web de Compte ha estat aportada per terceres persones, o obtinguda de fonts d’informació alienes a Compte.  Compte  no es responsabilitza de la veracitat dels continguts o de les errates que puguin derivar-se d’aquesta informació.

Dins de la Web poden realitzar-se enllaços (links) a altres Web respecte dels quals Compte no té control i de que el seu contingut no es fa responsable. D’igual forma Compte no serà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines Web a les quals l’usuari accedeixi a través del seu Web.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si escau, poguessin derivar-se de l’accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtinguda a través de l’ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar dita material.

Així mateix, Compte no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

Compte no serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’usuari en cas d’impossibilitat de prestar els serveis objecte de les presents condicions generals d’ús, en casos de força major, cas fortuït o altres causes no imputables al mateix. Tampoc serà responsable Compte de l’inadequat ús del servei com a conseqüència de labors de manteniment, o una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari, o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització dels serveis oferts.

Cessió a tercers
L’usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts els drets i obligacions establerts en aquestes Condicions Generals i, si escau, en les Condicions Particulars.

Compte podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions assumides en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercer part, entenent-se per mitjà de la present clàusula que l’usuari atorga autorització suficient a aquest efecte

LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre Compte i l’Usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola i es dirimiran en els Jutjats i Tribunals competents.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Compte  i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d’Espanya.

Les seves dades s’incorporaran a un fitxer sota responsabilitat de Compte, en cas que hagi atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè se’n pot donar de baixa en qualsevol moment.

Barcelona, Maig 2018